@import((rwml-menu))
Essene Trial 22Conc. Essene 22Essene Trial 22
List Essene 22Lijst Essene 22Liste Essene 22
HomeAccueilHome
CalendarCalendrierKalender
RegistInscriptInschr
ResultsRésultResult
DiversDivers
NewsNouveauxNieuws
NewsNouveauxNieuws
About usA propos de nousOver ons
Membershipmembre FSBLid FSB
ArticlesStatusStatuten
Favorite LinksFavoriete linksLiens favoris
Floreffe Trial 22Floreffe Trial 22Conc Floreffe 22
List Flor 22Liste Flor 22Lijst Flor 22
Westhoek Trial 22Conc. Westhoek 22Westhoek Trial 22
List Westhoek 22Liste Westhoek 22List Westhoek 22
De Dender trial 2022Concours De Dender 2022De Dender trial 2022
List De Dender 2022Liste De Dender 2022Lijst De Dender 2022
Lijst Limb Cup Bovy 22Liste Limb Cup Bovy 22List Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22Limb Cup Bovy 22
Limb Cup Dugard. 22Coupe Limb Dugard. 22Limb Cup Dugard. 22
List Limb Cup Duga 22Liste Coupe Limb Duga 22Lijst Limb Cup Duga 22
Limb Cup WSL 22Coupe Limb WSL 22Limb Cup WSL 22
List Limb Cup WSL 22Liste Coupe Limb WSL 22Lijst Limb Cup WSL 22
Limb Cup Croim. 22Limb Cup Croim. 22Coupe Limb. Croim. 22
List Limb Cup Croim. 22List Limb Cup Croim. 22Liste Coupe Limb Croim. 22
List Autumn trial 22Lijst Herfst Trial 22Liste Conc. Automne 22
Autumn Trial 22Conc. Automne 22Herfst Trial 22
De Dender 22 TrialConcours De Dender 22De Dender 22 trial
List BLC 22 trialListe Conc. BLC 22Lijst BLC 22 trial
BLC Qual 22BLC Qual 22BLC Kwalif 22
Kerst PreQual 22PreQual de Noël 22Christmas PreQual 22
List Christmas 22_PQualListe PQual Noël 22Lijst Kerst PreKw 22
Christmas 22 Cl2Noel 22 Cl2Kerst 22 Kl2
List Chrismas Cl2Liste Noel Cl2Lijst Kerst Kl2
May1_PreQual23Mai1_PreQual23Mei1_PreKwal23
Belg Champ 2024 Sel Conti Belg.Kampioen 2024 Sel ContiChamp.Belge 2024 Sel Conti
Lijst Belg Kamp 2024 Sel ContiListe Champ Belg 2024 Sel ContiList Belg Champ 2024 Sel Conti
Lijst Belg Kamp 2024 and final Sel ContiListe Champ Bel 2024 et Sel Conti finaleList Belg Champ 2024 and final Sel Conti
Lijst BBQ 2024 Belg Kamp Liste BBQ 2024 Champ BelgeBBQ List 2024 Belg Champ
Floreffe 24 Cl3 PQual OpenFloreffe 24 Cl3 PQual OpenFloreffe 24 Kl3 PQual Open
Spring 24 Kl3 PQual OpenSpring 24 Kl3 PQual OpenSpring 24 Kl3 PQual Open
Final 2024 Cl3 BC Conti24Finale 2024 Cl3 CB Conti24Finale 2024 Kl3 BK Conti24
English
logo

Statuten in pdf
FEDERATIE SCHAPENDRIJVEN BELGIE


(verkort) : FSB-FBCT


Rechtsvorm : vzwOnderwerp akte : Aanpassing statuten – nieuwe gecoördineerde tekst goedgekeurd in de bijzondere algemene vergadering gehouden op 09/09/2016Artikel 1


De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Federatie Schapendrijven België, afgekort door het letterwoord FSB. In de franse vertaling wordt dit Federation Belge de Conduite sur Troupeau, acronyme FBCT.


De vereniging is associated member bij de International Scheep Dog Society.


De in het Nederlands gepubliceerde tekst van de statuten primeert op de franse vertaling.Artikel 2


Het adres van de zetel is Hazelaarswijk 23, 1755 Gooik, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.Artikel 3Het minimum aantal effectieve leden bedraagt 4.Artikel 4


Algemeen doel:De vereniging heeft tot doel het schapendrijven met honden als wedstrijdsport te stimuleren en te promoten en daarnaast een goede verstandhouding én de solidariteit tussen de beoefenaars van deze sporttak te bevorderen en in stand te houden.


Zij kan daartoe om het even welke bedrijvigheid van ondersteunende aard uitoefenen, zoals het organiseren van wedstrijden.


De vereniging is niet gebonden door enige beperking in de middelen waardoor ze dit doel kan verwezenlijken.


Zij kan bovendien, ten subsidiaire titel, handelsdaden stellen indien deze bijdragen tot verwezenlijking van het doel.


Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, in eigendom te verwerven of hieromtrent andere zakelijke rechten uit te oefenen.


De vereniging zal zich in zijn werking laten leiden door de reglementen van de International Scheep Dog Society en daar waar nodig aanvullen of wijzigen in functie van de noodwendigheden.Artikel 4bis


Concreet stelt de vereniging zich o.a. tot doel:


1. Elk persoon die verbonden is met het schapendrijven als sport te verenigen in één federatie, ten einde deze inspraak te verschaffen in diens sport.


2. Het aanleren, beoefenen en verspreiden van deze sport in de hand te werken, zowel regionaal, nationaal als internationaal.


3. Het nemen van initiatieven ter bevordering van de sport en ter realisering van de doelstellingen.


4. Het promoten, coördineren en ondersteunen van initiatieven, ter bevordering van deze sport en ter realisering van de doelstellingen, genomen door de vereniging, haar leden of derden.


5. Ijveren voor het behoud van het authentiek karakter van het schapendrijven.


6. Het organiseren van trials als een bekwaamheidstest voor de hond in diens functie bij het schapendrijven.


7. Het organiseren van de selectieproeven voor de internationale wedstrijden waaraan een afvaardiging voor Belgie kan deelnemen


8. Het organiseren van het Belgisch kampioenschap voor de verschillende categorieën.


9. Het bedingen en beschermen van rechten ten behoeve van personen die verbonden zijn met deze sport.


10. Het vertegenwoordigen van de personen die verbonden zijn met het schapendrijven ten aanzien van derden, zowel nationaal als internationaal.


11. Een centraal informatie- en communicatiecentrum zijn voor alles wat de sport betreft


12. Het oprichten van een geschillencommissie samengesteld uit niet actieve handlers, dewelke kan optreden als een beroepsinstantie voor de ledenArtikel 5 De ledenA.De toetredende leden


Opdat een persoon of vereniging kan toetreden als lid van de federatie dienen volgende voorwaarden en formaliteiten vervuld te zijn:1. De persoon-vereniging onderschrijft de statuten van de vereniging en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen inclusief deze vermeld in het Inwendig Reglement


2. De vereniging beslist dat een persoon-vereniging voldoet aan deze voorwaarde. Dit kan op twee manieren:


a. Door een dusdanige beslissing van de Raad van Bestuur.


b. In geval de Raad van Bestuur beslist om de aanvraag af te wijzen, kan op vraag van de aanvrager de Algemene Vergadering alsnog besluiten tot erkenning en dit de eerstvolgende keer dat de algemene vergadering samenkomt. De procedure voor de aanvraag voor erkenning door de Algemene vergadering zal beschreven worden in het inwendig reglement.


3. Het lid betaalt het lidgeld


4. Indien de aanvrager een minderjarige betreft zal de aanvraag “voor akkoord” ondertekend worden door de wettelijke voogd.De beslissing van de raad van bestuur en van de algemene vergadering is zonder verhaal en moet niet gemotiveerd worden.B.De effectieve ledenKan de status van effectief lid verwerven:1 Iedere feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk waarvan de hoofdactiviteit gewijd is aan het schapendrijven en die door de raad van bestuur wordt voorgedragen. Deze verenigingen worden vertegenwoordigd worden door een persoon waarvan de kandidatuur door de raad van bestuur van de federatie moet aanvaard worden.


2 Iedere natuurlijke persoon die door de raad van bestuur wordt voorgedragen.Artikel 5bis


Het lidmaatschapHet lidmaatschap eindigt door:


a. De schriftelijke opzegging door het lid


b. Het niet tijdig betalen van het lidgeld


c. De opzegging door de Algemene Vergadering.


d. Het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererftArtikel 6


De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden.1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging en alle bevoegdheden, die niet door de wet, de statuten of de beslissingen van de algemene vergadering aan andere organen zijn overgedragen, komen haar toe.


2. Volgende zaken vallen zeker onder de bevoegdheid van de algemene vergadering: de wijzigingen aan de statuten


o de vrijwillige ontbinding van de vereniging


o de benoeming en de afzetting van de bestuurders


o de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichthouders de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en van de rekeningen de kwijting aan bestuurders en commissarissen


o het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vast te leggen de uitsluiting van een lid van de vereniging


o de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alle gevallen waarin deze statuten dit vereisen

3. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden tenzij dit anders bepaald wordt door de wet of de statuten.


Elk lid heeft hierbij één stem, zoals bepaald in de wet. In geval van staking van de stemmen, is het de stem van de voorzitter van de vergadering die doorslaggevend is. In geval van een geheime stemming wordt een tweede stemronde georganiseerd.


Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen, mits volmacht, door een ander effectief lid. Een lid kan even wel maar drager zijn van 1 volmacht4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen in de volgende gevallen:


a. Jaarlijks in het eerste kwartaal van het kalenderjaar tenzij dit redelijkerwijze niet mogelijk is, in welk geval dit met de nodige spoed bij de eerste mogelijkheid dient te gebeuren. Deze vergadering zal de jaarvergadering heten.


b. Wanneer het bestuur hiertoe beslist.


c. Wanneer ten minste 1/5 van de leden het vraagt. d.Alle gevallen waarin de wet voorziet.5. De vereniging zal haar leden minstens 10 kalenderdagen voorafgaand aan de samenkomst van de algemene vergadering de datum, plaats en agenda bekendmaken. Deze kennisgeving gebeurt d.m.v. elektronische post.6. Op de agenda van de algemene vergadering zullen alle punten staan, die vereist zijn door de wet of noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Op de agenda van de jaarvergadering zullen minstens volgende punten staan staan:


a.De goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering


b.De voorstelling en goedkeuring van de rekeningen


c.De voorstelling en goedkeuring van de begroting


d.De kwijting aan de bestuurders


e.In voorkomend geval de lijst van uittredende bestuurders en het aantal te begeven bestuursmandaten.


f.Voor zover gekend de kandidaten voor een bestuursfunctie7. Het verslag van de algemene vergadering zal op gepaste wijze overhandigd worden aan de leden van de vereniging.

De notulen zullen op het secretariaat bijgehouden worden al waar ze geraadpleegd kunnen worden door gerechtigde derden.Artikel 7


De raad van bestuur1. De raad van bestuur bevat minimaal 3 en maximaal 11 bestuurders. Een bestuursmandaat geldt voor 3 jaren.2. Nieuwe bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering uit die effectieve leden die minimal 1 kalenderjaar de status effectief lid hebben gekregen en zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Effectieve leden die reeds eerder het ambt van bestuurder hebben uitgeoefend mogen zich opnieuw kandidaat stellen.


De kandidaten bestuurders moeten hun kandidatuur ter kennis brengen aan het secretariaat van de vereniging dmv een mail of brief, ten laatste 3 dagen voor de aanvang van de algemene vergadering die de verkiezingen als punt op de agenda heeft.
Deze verkiezing verloopt als volgt:


a. Het maximum aantal te verkiezen bestuurders is gelijk aan het maximaal aantal bestuurders verminderd met het aantal bestuurders waarvan het mandaat nog doorloopt na de bijeenkomst van de algemene vergadering.


b. Elke kandidaat wordt individueel verkozen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, waarbij staking van stemmen beslecht wordt door de voorzitter van de vergadering.


Indien het een geheime stemming betreft is er bij staking van stemmen met een éénvoudige meerderheid, geen verkozene en wordt een tweede stemronde georganiseerd.


Indien er dan opnieuw staking van stemmen optreed is de kandidatuur verworpen.


Enkel indien er meer plaatsen te begeven zijn dan er kandidaten zijn, zijn de kandidaten verkozen.


c. Wanneer na stemming het aantal verkozenen groter is dan het maximaal aantal te verkiezen bestuurders, dan worden de verkozen kandidaten verminderd met deze die het minste stemmen achter hun naam kregen totdat het maximale aantal bereikt wordt.


d. Kunnen niet toetreden als bestuurder de personen die in eerste of tweede graad verwant zijn aan een zittend bestuurder3. De verkiezing van bestuurders wordt op de agenda geplaatst van de algemene vergadering telkens minstens één van onderstaande voorwaarden is vervuld:


a. Het aantal zittende bestuurders is gedaald tot onder het maximum aantal bestuurders.


b. Indien het aantal bestuurders lager komt dan de 3, dient tevens zo spoedig mogelijk een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen te worden.

4. Het ambt van een bestuurder beëindigt in volgende gevallen:


a. Net na de jaarvergadering, 3 jaren na de verkiezing van deze bestuurder.


b. Door ontslag ingediend door de bestuurder.


c. Beëindiging van het lidmaatschap van de bestuurder.


d. Afzetting door de algemene vergadering.5. In zijn eerste vergadering na benoeming of ambstbeëindiging van één of meerdere bestuurders, zal de raad van bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vastleggen en hiervan op gepaste wijze de leden op de hoogte brengen.


In deze vergadering worden minstens een voorzitter, secretatis en penningmeester aangeduid.6. De raad van bestuur is bevoegd om:


a. Te beslissen dat een persoon voldoet aan de voorwaarden om lid te worden van de vereniging. De wijze waarop een individu of organisatie zijn aanvraag voor lidmaatschap moet indienen zal in het inwendig reglement beschreven worden.


b. In naam van de vereniging de opzegging van het lidmaatschap door een lid te aanvaarden of te constateren.


c. Te constateren dat een lid overleden is en dusdanig het lidmaatschap van deze persoon beëindigen.


d. In naam van de vereniging alle beslissingen te nemen die niet bij wet, volgens de statuten of door beslissingen van de algemene vergadering expliciet onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen.7. De raad van bestuur kan enkel met in achtneming van volgende regels beslissingen nemen:


a. Alle bestuurders, op een redelijke wijze uitgenodigd, hebben de kans gekregen hun stem uit te brengen betreffende een beslissing.


b. Minstens de helft van de bestuurders aanwezig waren.


De beslissing wordt genomen met een meerderheid van minstens 50% van de uitgebrachte stemmen.Artikel 7bis


Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt samengesteld door de raad van bestuur. In principe bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter, de secretaris en penningmeester.


Voornoemden mogen betalingen uitvoeren ten belope van maximaal 500€. Boven deze som moeten 2 bestuurders waarvan één de voorzitter samen ondertekenen.Artikel 7ter


De documenten waarbij de vereniging zich verbindt, andere dan deze van het dagelijks beheer, worden ondertekend door twee bestuurders waar onder de voorzitter.


Artikel 8


Het maximum bedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden bedraagt 200€ per jaar.Artikel 9


Indien de vereniging ontbonden wordt, dan zal haar vermogen, in volgorde van prioriteit, gaan naar één of meerdere van onderstaande belangeloze doelen:


1. Een vereniging waar de vereniging mee samensmelt.


2. Een nieuwe of bestaande vereniging die door de algemene vergadering beschouwd wordt als de opvolger van de huidige vereniging.


3. Een nieuwe of bestaande vereniging die door de algemene vergadering beschouwd wordt als deze die het dichtst het doel benadert van de vereniging.


4. Eender welke belangeloze organisatie gekozen door de algemene vergadering.Artikel 10


De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.Artikel 11


De vereniging geeft de leden volgende rechten:


a. Inzage in alle documenten opgemaakt door de vereniging.


b. Gehoord worden door de raad van bestuur, de algemene vergadering en de andere organen van de vereniging.


c. Te woord gestaan worden door de raad van bestuur, de algemene vergadering en de andere organen van de vereniging.


d. De vereniging komt in de mate van het mogelijke op voor de rechten van het lid die verband houden met het schapendrijven.


Artikel 12


De vereniging legt de volgende plichten op aan haar leden:


a. Zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.


b. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.


c. De belangen van de vereniging niet te schaden.


d. Het bereiken van de doelen van de vereniging niet bemoeilijken.Artikel 13


Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.Artikel 14


Alles waarin deze statuten en de beslissingen van de vereniging niet expliciet voorzien, worden geregeld door de wet